Name News Paper/Media Phone & e-Mail
Abdus Sahed Mantu The Daily Independent Rangpur 1199377934
Khandoker Golam Mostofa Batul Dainik Dabanol 1712895021, [email protected]
Ali Ashraf Dainik amader somoy / BTV 1716038744, [email protected]
mahbubul Islam ATN Bangla 1712896040, [email protected]
Shaiful Islam Zahangir Shaptahiq Rangpur Barta 1722613542, [email protected]
Sadrul Alam Dulu Sangbad Shangtha UNB 1720436987, [email protected]
Rashid Babu Dainik Bangla Bazar 1718541636
Wadud Ali Dainik Ittefaq 1714051422, [email protected]
Manik Sarker Manik Dainik Kalarkhantha [email protected]
Mahbub Rahman Dainik Jugantor 1712183915, [email protected]
Ariful Haque Ruju Dainik Prothom Alo 1711070674, [email protected]
Joynal Abedin Bangla Vision 1712199517, [email protected]
Javed Iqbal Dainik Manob Jomin 1717865588, [email protected]
Abdur Rahman Mintu

D Daily nenson /

Shangbad Shangtha NNB

1715361581, [email protected]
Abu Taleb Dainik Juger Alo 1556578873, [email protected]
Shusanto Bhoumik RTV/ Dainik Rangpr chitra 1719003343, [email protected]
A.k.M. Fazlul Haque Dainik Poribesh 1712803362, [email protected]
Aftab Hossain Boishakhi TV 1717141973, [email protected]
Badal Rahman Dainik Rangpur Chitra 1716334244, [email protected]
Siddiqur Rahman

Dainik Bangladesh Somoy/

Bangladesh Batar

1710140991, [email protected]
Monabbor Hossain Dainik Maya Bazar 1558388637, [email protected]
Abdur Rouf Sarker Dainik janakhantha 1712970879, [email protected]
Rafiqul Islam Sarker The Daily Star 1714333595, [email protected]
Nazrul Mridha Dainik Destony 1716696253, [email protected]
Marina Lovely Channel I 1712229877, [email protected]
Sajjad Hossain Bappy

Dainik Ittefaq/

Bangla News

1716544167, [email protected]
Zakir Hossain The Daily Sun 1714333714, [email protected]
golam Mostafa Sarwar Dainik Dabanol 1710049109, [email protected]